"Människor är det viktigaste kapitalet ett företag har"

Timglas.jpg


Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket räcker inte!!    
             
Att ohälsan av psykiska skäl ökat dramatiskt sedan 2010 har nog inte undgått någon. Bara mellan 2012 och 2014 ökade den enligt Försäkringskassan med 48% och den nu vanligaste orsaken, akut stress, med 73%

Från 31 mars gäller nya föreskrifter (Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4) som ställer höga krav på arbetsgivare när det gäller att förebygga psykosocial ohälsa. Läs gärna mer på www.neuroledarskap.nu

Uttalade områden är arbetsbelastning (förhållande mellan krav och resurser/personens kapacitet), arbetstider och kränkande särbehandling (”mobbing”) men det finns ett stort generellt ansvar när det gäller att ”…främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa” och ”… målen förankrade i den högsta ledningen och i övriga delar av organisationen”.

Anledningen till det sista är för att betona att detta är en strategisk fråga där högsta ledningen måste vara delaktig och ansvarig men också att det skall genomsyra hela organisationen

Risken finns dock att ledningen bara tittar på de tre uttalande faktorer och konstaterar:

  • Kränkande särbehandling, självklart skall vi motverka detta! Har det hänt att något blivit sjukskriven pga mobbing? Nej, alltså inget vi behöver göra något åt. Skulle det dyka upp är det självklart något vi tar tag i.
  • Arbetstider? Vi har vanliga arbetstider, inga problem! Och skulle vi syssla med vård, transport, bevakning, processindustri eller andra verksamheter som är igång dygnet om – vad skall vi göra? Förbjuda förlossningar nattetid? Stänga stålverket? Det finns schemaläggning av skiftarbete som anses bättre än andra så om detta fungerar för oss inför vi det (om vi inte redan har det).
  • Arbetsbelastning? Här kanske vissa arbetsgivare ser att mängden arbete/kraven är höga i förhållande till medarbetarnas antal och kapacitet. Men de allra flesta av medarbetarna klarar av dem och det finns sparkrav och anställningsstopp från koncernledningen/ägare så vad skall vi göra? Anledningen till att vissa inte klarar pressen är säkert personliga/privata och det kan inte vi göra något åt.  

- Att det personliga/privata har en påverkan stämmer, vi är människor. Ungefär 50% kan sägas komma därifrån men arbetsgivaren kan göra mycket för att man inte bara skall må bra
jobbet utan må bra av jobbet

Arbetsbelastning i förhållande till kapacitet/resurser är inte fixa siffror utan det handlar mycket om medarbetarens upplevelse/tolkning och möjlighet att fokusera.
En viss arbetsmängd ostört är en helt annan sak än samma arbetsmängd men avbruten hela tiden, ofrivilligt eller för att medarbetaren själv försöker göra flera saker samtidigt.
En studie vid London University visade att ständigt mejlande och sms-ande minskade den mentala förmågan med i medeltal 10 punkter i ett IQ-test. Det är lika mycket som man tappar om man rökt marijuana eller haft en sömnlös natt.

Arbetsbelastningen är ofta subjektiv för lite mera avancerade uppgifter. ”Gör ditt bästa”, ”Det är bra om det är klart så fort som möjligt” eller ”Du kan ju inte ägna all din tid åt detta men det måste bli bra”. Sådana luddiga krav framkallar ofta en otydlig bild av vad som krävs. Många, speciellt kvinnor, tenderar att övertolka oklara krav och överprestera, något som naturligtvis i längden resulterar i stress.

Men ovanstående är bara några riskfaktorer. Modern hjärnforskning ger oss flera förklaringar till stress, eller att hjärnan hamnar i hot-läge som är det korrekta termen. David Rock (NeuroLeadership Institute) har givit oss SCARF-modellen och bara utifrån den kan vi se flera andra viktiga faktorer som AFS 2015:4 av någon anledning inte tar upp:

  • Status, människan är ett flockdjur och vill känna sig trygg i gruppen och ha en bra status, nivå. Bara något så vanligt som att få kritik framkallar ofta hot-läge i hjärnan. Ännu värre förstås om jag hela tiden blir osynliggjord och känner mig lite värd
  • Certainty, förutsägbarhet. Vi vill veta vad som skall hända och känna att vi kan hantera det. Samma arbetsmängd som ”bara dyker upp” skapar mycket mera stress än om jag kan se långt i förväg vad som kommer att krävas
  • Autonomy, självständighet. Vi vill inte bli detaljstyrda och bara genom att kunna påverka min situation och göra val kommer stressen att sänkas
  • Relatedness, relationer. Det är viktigt att vi känner oss som del av gruppen. Vi vill gärna omge oss med vänliga, glada människor och kommer då att sprida detta vidare, likaväl som sura miner och ovänlighet skapar stress och sprider sig
  • Fairness, vi vill att det skall vara rättvist. Vad som är rättvist kan naturligtvis vara olika men känslan av att drabbas av orättvisor skapar stress

Det finns mycket mera att lära om hur hjärnan fungerar, något som är viktigt för ledare att förstå om man vill ta itu med den psykosociala ohälsan! Möjlighet finns nu att gå utbildning med 100% kostnadstäckning från AFA försäkring för privatanställda. Läs gärna mer på www.neuroledarskap.nu  

En artikel av Thord Nossborn på Affärskraft